COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL

Atributii:

1. Ține la zi registrul agricol al comunei, completează situaţiile statistice care ţin de acesta, înaintându-le în termen legal organelor în drept;

2. Participă la controlul datelor declarate şi operează în registru diferenţele constatate, înştiinţând capul gospodăriei şi pe secretar, în vederea aplicării dispoziţiilor legale;

3. Completează adeverinţe, certificate, etc. la solicitarea cetăţenilor conform datelor înscrise în registrele agricole, după care le transmite primarului sau secretarului, după caz, în vederea semnării, în termenul legal;

4. Procedează la eliberarea biletelor de viză în conformitate cu prevederile legale şi hotărârile consiliului local;

5. Procedează la eliberarea certificatelor de producător agricol conform legii în vigoare;

6. Urmăreşte ca la eliberarea biletelor de proprietate, a certificatelor de producător şi a adeverinţelor solicitate de cetăţeni să fie încasate taxele stabilite prin hotărâri ale consiliului local, în caz contrar răspunzând disciplinar şi pecuniar;

7. Procedează la operarea mişcării animalelor în registrul agricol, conform declaraţiilor cetăţenilor şi a actelor justificative ale acestora;

8. Referă asupra datelor înscrise în registrul agricol pe care le înscrie în adeverinţele solicitate de cetăţeni;

9. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în registrul agricol şi în actele eliberate;

10. Sub îndrumarea secretarului desfăşară o permanentă muncă de popularizare în rândul cetăţenilor a legislaţiei privind acest domeniu de activitate;

11. Asigură convocarea comisiei comunale de aplicare a legilor fondului funciar;

12. Transmite propunerile comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar în vederea validării sau invalidării acestora de către comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

13. Întocmeşte documentaţia ce se înaintează comisiei judeţene, în vederea validării sau invalidării propuse de comisia locala;

14. Participă alături de comisiile constituite la nivel local la punerea în posesie a terenurilor agricole conform legislaţiei în vigoare;

15. Întocmeste procesele verbale de punere în posesie, împreuna cu delegatul OCAOTA, a persoanelor îndreptatite în vederea eliberarii titlurilor de proprietate;

16. Urmăreşte punerea în posesie a terenurilor restituite foştilor proprietari sau altor persoane îndreptăţite conform legislaţiei în vigoare;

17. Răspunde de evidenţa terenurilor din intravilan aflate în proprietatea comunei, precum şi a cetăţenilor care le solicită pentru lucrări agricole;

18. Sub conducerea secretarului, participă la lucrări de cadastru funciar necesare consiliului local sau la solicitarea cetăţenilor, conform hotărârii consiliului local;

19. Execută, împreună cu comisia constituită în acest scop, anchetele privind evaluarea pagubelor produse în culturile cetăţenilor de către animale, calamităţi sau din alte cauze obiective, propunând totodată şi măsurile ce trebuiesc luate;

20. Execută măsurătorile în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite conform legii, alături de membrii comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar;

21. Sub conducerea primarului şi a secretarului verifică documentaţia de aplicare a Legii nr.18/1991 şi a Legii nr.1/2000 şi pune în concordanţă toate datele înscrise în tabele nominale, pe localităţi, asigurându-se că toate documentele primare punerii în posesie se găsesc efectiv în arhivă;

22. Răspunde de înscrierea corectă a terenurilor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice în registrul agricol al comunei, aşa cum rezultă din aplicarea Legii nr.18/1991 şi a Legii nr.1/2000;

23. Sub conducerea secretarului va proceda la actualizarea extraselor de carte funciară pentru intravilanele localităţilor comunei;

24. Ia măsuri de întocmire a contractelor de închiriere a terenurilor din intravilan sau extravilan, după aprobare de către consiliul local şi le transmite compartimentului financiar – contabil în vederea debitării;

25. Răspunde de preluarea, întocmirea şi depunerea documentaţiilor cu prilejul acordării de către stat a unor ajutoare financiare sau de altă natură acordată proprietarilor de terenuri agricole;

26. Participă alături de organele de specialitate judeţene la identificarea terenurilor degradate, propunând măsuri de ameliorare a acestora;

27. Ține evidenţa tuturor documentelor care au stat la baza reconstituirii sau constituirii drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către cetăţeni;

28. Ține evidenţa tuturor documentelor prin care cetăţenii au procedat la vânzarea terenurilor agricole situate în intravilan sau extravilan;

29. Procedează la operarea în registrele agricole a tuturor operaţiunilor prin care s-au modificat drepturile de proprietate asupra terenurilor agricole;

30. Transmite în termenul legal situaţiile statistice privitoare la situaţia terenurilor, animalelor, etc. către organismele judeţene abilitate;

31. Efectuează lucrările de pregătire şi organizare a recensământului general agricol;

32. Face propuneri de gospodărire raţională a fondului silvic;

33. Asigura administrarea, paza şi gospodărirea pădurilor proprietate publică şi privată a comunei Brestovăț şi Consiliului local;

34. Propune planul de curăţire şi întreţinere a păşunii comunale;

35. Efectuează lucrările de curăţire şi întreţinere a păşunii comunale;

36. Asigură, împreuna cu organele sanitar-veterinare, măsurile necesare de prevenire a epidemiilor la animale şi combaterea bolilor apărute în condiţiile legislaţiei în vigoare;

37. Răspunde de păstrarea documentelor cu care lucrează şi predarea la arhiva primariei în luna februarie a anului următor;